5. Какви са формите на констриктивен перикардит?

  • ануларна форма на констриктивен перикардит с двустранно задебеляване на перикарда около атриовентрикуларната бразда с нормална конфигурация на двете камери и увеличаване на двете предсърдия.
  • левостранна форма на констриктивен перикардит със задебеляване на перикарда около ЛК и десностранно изпъкване на междукамерната преграда с издължена конфигурация главно на ЛК и увеличаване на двете предсърдия (показани са латерална стернотомия и парциална перикардектомия)
  • десностранна форма на констриктивен перикардит със задебеляване на перикарда около ДК и левостранно изпъкване на междукамерната преграда с издължена форма главно на ДК и увеличаване на двете предсърдия (показани са медиална стернотомия и парциална перикардектомия).
  • миокардна атрофия и сферична форма на констриктивен перикардит с двустранно задебеляване на перикарда около двете камери, отделен от дясната миокардна стена от тънък слой субепикардна мастна тъкан. Издължена конфигуразия на двете камери и увеличение на двете предсърдия. Изтъняването на междукамерната преграда и задно-латералната стена на ЛК под 10 мм предполага миокардна атрофия (перикардектомията е противопоказана).
  • перимиокардна фиброза и сферична форма на констриктивен перикардит с двустранно задебеляване на перикарда около двете камери. Десностранно задебеления перикард не може да бъде отделен от вълнообразната тънка десностранната камерна стена, което предполага перимиокардна фиброза (перикардектомията е противопоказана)
  • сферична форма на констриктивен перикардит с двустранно задебеляване на перикарда около двете камери, отделено от дясната миокардна стена чрез тънък слой субепикардна мастна тъкан. Издължена конфигурация на двете камери и увеличаване на двете предсърдия (показани са медианна стернотомия и перикардектомия).
  • рестриктивна кардиомиопатия с нормална дебелина на перикарда около двете камери, които показват нормална конфигурация и с увеличаване на двете предсърдия.

Констриктивният перикардит рядко може да се развие само в епикардния слой. Преходен констриктивен перикардит се среща много рядко и се отличава със самоограничаващ се характер.