2. Каква е диференциалната диагноза?

Диференциалната диагноза включва

  • остра дилатация на сърцето
  • белодробна емболия
  • деснокамерен инфаркт
  • плеврален излив
  • ХОББ
  • рестриктивна кардиомиопатия

Най-добрият начин да се разграничи констриктивния перикардит от рестриктивната кардиомиопатия е анализът на дихателните промени с или без промени в преднатоварването чрез Доплер и/или тъканен Доплер ЕхоКГ. Полезни могат да бъдат и физикалните данни, ЕКГ, торакалната рентгенография, КТ и ЯМР, сърдечната катетеризация и ендомиокардната биопсия.

Диференциална диагноза: констриктивен перикардит срещу рестриктивна кардиомиопатия.

МЕТОД

РЕСТРИКТИВНА КАРДИОМИОПАТИЯ

КОНСТРИКТИВЕН ПЕРИКАРДИТ

Физикални белези

Признак на Kussmaul +/-

Апикален сърдечен удар +++

Т3 – напреднало заболяване

Т4 – ранно заболяване

Регургитационни шумове ++

Признак на Kussmaul +

Апикален сърдечен удар -

Перикарден тон +

Регургитационни шумове -

ЕКГ

Нисък волтаж, псевдоинфарктен образ, лява електрическа позиция, предсърдно мъждене, проводни нарушения

Нисък волтаж – (<50%)

Торакална рентгенография

Без калцификати

Може да съществуват калцификати (ниска диагностична стойност)

М mode / 2D ЕхоКГ

Малка кухина на ЛК с голямо предсърдие.

Понякога е налице увеличена дебелина на стената, особено задебелен междупредсърден септум при амилоидоза.

Задебелени клапи и инфилтрация на миокарда (амилоидоза)

Нормална дебелина на стените

При ранното диастолно пълнене рязко движение на ЗСЛК назад – феномен "корен квадратен"

Задебелен перикард

Доплер

Входящ митрален кръвоток

пулмонални вени

входящ трикуспидален кръвоток

VCI

Цветен М-mode

Движение на митралната клапа

Без дихателни колебания в скоростта на Е вълната, IVRT, отношението Е/А >2, късо DT, регургитация

Намалено S / D отношение (0,5), без респираторни колебания на D вълната.

Леки респираторни колебания в скоростта на Е вълната; Е / А > 2; TR пикова скорост, без сигнификантни респираторни промени, скъсено DT при вдишване, регургитация

Плеторична

Забавена пропагация на кръвотока

Ниска скорост на ранното пълнене (< 8 cm/s)

Вдишване: намалена скорост на Е вълната, удължено IVRT.

Издишване: обратни промени, късо DT, регургитация.

S / D отношение = 1; вдишване: намаляват S и D вълните; издишване – обратни промени.

Вдишване: Увеличена скорост на Е вълната,

Издишване: обратното

Скъсено DT, регургитация

Плеторична

Бърза пропагация на кръвотока (> 100 cm/s).

Висока скорост на ранното пълнене (>8 cm/s)

Тъканна Доплер ЕхоКГ

Peak Еа > 8.0 cm/s

(89% сензитивност и 100% специфичност)

Негативна

Сърдечна катетеризация

"Дип и плато"; ЛКТДН често е с >5 mmHg по-голямо от ДКТДН, но може да бъде идентично;

ДКСН > 50 mmHg ДКТДН < 1/3 ДКСН.

"Дип и плато"; ДКТДН и ЛКТДН обикновено са идентични.

Вдишване: увеличаване на ДКСН, намаляване на ЛКСН.

Издишване: обратното.

Ендомиокардна биопсия

Може да разкрие спицифична причина за рестриктивната КМП

Може да бъде нормална или да покаже неспецифична хипертрофия или фиброза.

КТ /ЯМР

Обикновено нормален перикард

Перикардът може да бъде задебелен или калциран