3. Как се поставя диагнозата?

Клинично представяне

Повишено венозно налягане. Увеличаването на шийните вени е по-слабо набелязано при хиповолемични пациенти.

Тахикардия . сърдечната честота обикновено е >100 / мин., но може да бъде по-ниска при хипотиреоидизъм или при пациенти с уремия.

Pulsus paradoxus. Този белег отсъства при тампонада в съчетание с ASD и сигнификантна аортна регургитация.

Хипотония. Някои пациенти са хипертензивни, особено ако имат предшестваща хипертония.

Диспнея или тахипнея при чист бял дроб.

Преципитиращи фактори

Медикаменти. Циклоспорин, антикоагуланти, тромболитици и др.;

Скорошна сърдечна операция

Гръдна травма

Малигнени заболявания

Съединително тъканни заболявания

Бъбречна недостатъчност

Септицемия. Фебрилната тампонада може да бъде погрешно диагностицирана като септичен шок.

ЕКГ

Може да бъде нормална или с неспецифични ST-T промени;

Електрически алтернанс – QRS, рядко T;

Брадикардия – краен стадий

Електромеханична дисоциация – агонална фаза

Торакална рентгенография

Увеличена сърдечна сянка с чист бял дроб

M mode/2D ЕхоКГ

Диастолен колапс на предната свободна стена на ДК (колапс на ДК може да липсва при увеличено ДК налягане и ДК хипертрофия или при ДК инфаркт), колапс на ДП, ЛП и много рядко на ЛК;

Увеличаване на диастолната дебелина на стената на ЛК – "псевдохипертрофия";

Дилатирана VCI – без инспираторен колапс;

"Люлеещо се сърце"

Доплер

По време на вдишване трикуспидалният кръвоток се увеличава, а митралният – намалява. При издишване става обратното.

Систолният и диастолният кръвоток в системните вени са намалени при експириум и обратния кръвоток при предсърдната контракция е увеличен.

M mode цветен доплер

Големи респираторни колебания на митралния / трикуспидалния кръвоток.

Сърдечна катетеризация

Подкрепяне на диагнозата и количествено определяне на компрометирането на хемодинамиката

· Повишено налягане в ДП (запазена систолна вълна х, липсваща или намалена диастолна вълна у.

· Вътреперикардното налягане е също така повишено и фактически идентично с налягането в ДП (двете налягания падат в инспириум)

· Повишено мезодиастолно налягане в ДК, равно на налягането в перикарда и в ДП (няма дип и плато конфигурация)

· Диастолното налягане в пулмоналната артерия е леко повишено и може да съответства на налягането в ДК.

· Вклиненото пулмо-капилярно налягане е също така повишено и приблизително еднакво с вътреперикардното и ДП налягане.

· Аортното и систолното ЛК налягане могат да бъдат нормални или понижени.

Документиране на перикардната аспирация и последващото хемодинамично подобрение

Определяне на придружаващите хемодинамични нарушения Определяне на асоциирани сърдечно съдове заболявания – кардиомиопатии, коронарна артериална болест.

ЛК / ДК ангиография

Предсърден колапс и малки хиперкинетичнии камерни кухини.

Коронарна ангиография

Коронарна компресия в диастола