2. Какво е Рulsus paradoxus?

Рulsusparadoxus се дефинира като падане на систолното артериално налягане с > от 10 mmHg по време на вдишване, докато диастолното артериално налягане остава непроменено.

Това лесно се долавя чрез палпация на пулса. При вдишване пулсът може да изчезне или неговият обем намалява сигнификантно. Клинично сигнификантния pulsus paradoxus е очевиден когато пациентът е с нормално дишане. Когато се наблюдава само при дълбоко вдишване, трябва да се интерпретира предпазливо.

Големината на pulsus paradoxus се оценява чрез сфигмоманометрия. Ако pulsus paradoxus е налице, първият тон на Короткоф не се чува еднакво добре в различните фази на дишане. По време на отпускането на маншета първият тон на Короткоф е интермитиращ.