10. Какво представляват острите перикардити?

Острите перикардити са сухи, фибринозни или ексудативни, независимо от тяхната етиология. Често се предшестват от треска (обикновено < 39° С), неразположение и миалгия, но възрастни пациенти могат и да нямат фебрилитет.

Главни симптоми:

ретростернална или лява прекордиална гръдна болка, ирадираща към трапецовидния мускул. Може да бъде плевритна или да симулира исхемия. Варира при промяна в положението.

  • сърдечната дейност обикновено е ритмична и с висока честота.
  • непродуктивна кашлица
  • недостиг на въздух

перикардно триене, което може да бъде преходно, систолно и/или диастолно.

  • може да е налице и плеврален излив

Перикардитът често е съпътстван в някаква степен от миокардит. Доказателство за това е наличието на глобална или сегментна миокардна дисфункция, миалгия или рабдомиолиза, повишение на тропонини І и Т, МВ креатин-киназа, серумен миоглобин и тумор некротизиращ фактор.

Показателни са аускултацията на нов трети сърдечен тон, конвексната елевация на J-ST сегмента в ЕКГ, структурните промени в ЯМР, фиксиране от индий-111-залепени антимиозинови антитела.

Така или иначе, само ендомиокардната/епимиокардната биопсия е диагностична – най-вече по отношение на етиологията.