1. Каква е липидопонижаващата терапия?

Според методичните указания за профилактика при наличие на ИБС таргетните нива на LDL холестерола са 2,6( 3) ммол/л . Това налага прилагането на стриктен диетичен и двигателен режим и приложение на медикаментозна терапия - най-често от групата на статините (Аторвастатин, Симвастатин, Ловастатин, Правастатин, Флувастатин), защото те имат и допълнителни противовъзпалителни и стабилизиращи плаката ефекти.

Прилагат се и фибрати (фенофибрат, ципрофибрат) при високи триглицериди и нисък HDL.

Хормонозаместителната терапия при жени в менопауза понижава LDL – холестерола и повишава HDL, но резултатите по отношение профилактиката на ИБС са противоречиви.