6. Каква е етиологията на стабилната стенокардия?

Почти винаги се касае за стенозираща коронарна атеросклероза със стабилни плаки. Много по-редки причини са коронарит, вродени коронарни аномалии, мускулен мост върху коронарната артерия.

Болни с клапно сърдечно заболяване (напр. аортна стеноза), левокамерна хипертрофия , неадекватен коронарен вазодилататорен резерв или съдов спазъм могат да имат клинично изявена стенокардия.

При всички изброени ситуации пръвичният патофизиологичен механизъм включва глобално или регионално нарушение в отношението миокардна кислиродна консумация / миокардно кръвоснабдяване.