4. Какво е коронарен кръвен ток и коронарно перфузионно налягане?

Коронарен кръвоток (ККТ) = Р / R

Където Р е коронарното перфузионно налягане, а R е тоталната коронарна съдова резистентност.

Коронарното перфузионно налягане е градиентът между диастолното налягане в аортата и дясното предсърдие. На практика то се приема за равно на диастолното налягане в аортата, поради малките стойности на диастолното налягане в дясното предсърдие, които могат да бъдат пренебрегнати.

При базални условия коронарният кръвоток остава постоянен, въпреки промените в перфузионното налягане между 60 и 160 мм Hg . При Р под 60 мм Hg, вазодилататорният резерв е изконсумиран и кръвотокът става директно зависим от Р. Колебанията на перфузионното налягане , при които коронарният кръвоток остава константна величина, представляват границите на авторегулацията, т.е на коронарния резерв.

Коронарният резерв се дефинира и като способността на коронарния кръвоток да се увеличава в отговор на повишени кислородни потребности , благодарение на вазодилатация. Математическият му израз е отношението на базалния коронарен кръвоток към максималния коронарен кръвоток при константно перфузионно налягане (в норма увеличението е около 40%). Коронарната авторегулация се изчерпва по-рано в субендокардните слоеве на миокарда.