2. Какво е миокардна кислородна консумация?

Миокардната кислородна консумация също е променлива величина, чиято големина е правопропорционална на сърдечната честота, систолното напрежение (стрес) на камерната стена и степента на миокардния контрактилитет.

Систолен стрес = СНЛК х Радиус на ЛК / 2х Дебелина на ЛК стена

Където СНЛК е систолно налягане на лява камера.

Извличането на кислорода от артериалната кръв на ниво миокард в покой (кислородна екстракция) е максимално високо между 65 и 75% (най- високо в организма) и не показва съществени колебания.