4. Какво е атриовентрикуларна нодална риентри тахикардия /АВНРТ/.

Определение и клинични прояви - АВНРТ е най-честата форма на пароксизмална суправентрикулна тахикардия. По-честа е при жени и се свързва с палпитации, замаяност, шийни пулсации; обикновено не е свързана със структурно сърдечно заболяване. Сърдечната честота е често между 140 и 250 уд/мин. Риентри механизма обхваща както компактния АВ възел, така и перинодалната предсърдна тъкан.

  • профилактична фармакологична терапия - калциеви блокери, бета блокери, дигоксин; флекаинид, пропафенон,
  • орална терапия с единична доза - при пациенти с редки, но продължителни епизоди и бецз ефект от вагалните маньоври – флекаинид, дилтиазем с/без пропранолол.
  • катетърна аблация - постига се удължаване на PR интервала /I-ва ст. AV блок/, елиминиране на ретроградния бързопровеждащ път и невъзникване на АВНРТ. Успеваемостта е 90%. При 5-10% има риск от пълен AV блок. Индикациите зависят от честотата и продължителността на епизодите, ефективност и поносимост към антиаритмичните медикаменти, наличието на съпътстващо сърдечно заболяване, необходимост от доживотна лекарствена терапия. Може да е първи избор при пациенти с чести епизоди.