1. Какво е поведението при синкоп?

Пациенти с нисък риск - болни под 45 годишна възраст с извънсърдечна причина за синкоп, с нормална физикална находка и ЕКГ. Обикновено в тези случаи се касае за вазовагален синкоп. Към тази група спадат и пациентите със ситуационен синкоп. При повтарящи се случаи е необходима консултация със специалист и Холтер мониторинг за изключване на сърдечни аритмии. Пациентите трябва да бъдат посъветвани да не работят на голяма височина и да не шофират до уточняване на точната диагноза.

Високорискови пациенти - болни с риск от внезапна сърдечна смърт и сърдечна причина за синкоп, абнормна ЕКГ, възраст над 45 години, анамнеза за хронична сърдечна недостатъчност, травми при падането, остър хирургически корем, тежка дехидратация, транзиторни исхемични атаки, болни с полифармация и лош психосоциален профил. Тези болни подлежат на преценка от специалист или хоспитализация за изясняване и третиране на причината за синкопа.

При синкопален епизод пациента се оставя в легнало положение и далеч от вредни условия на средата. Долните крайници се повдигат нависоко. Обикновено възстановяването на съзнанието е бързо. Прави се тест за наличието на хипогликемия и при необходимост пациента се рехидратира след изясняване на съзнанието.