2. Какво е симптоматичното лечение при синдрома на Гилен-Баре?

Симптоматично лечение:

  • аналгетици
  • антихипертензивни
  • вазоактивни лекарствени средства
  • широкоспектърни антибиотици

Необходимо е профилактиране на компликации, свързани с имобилизацията на болните: дълбоки венозни тромбози, декубитални рани и развитие на контрактури. За профилактика на тромбозите и вторичен белодробен емболизъм се използват антикоагуланти, като Heparin в ниски дози или нискомолекулни хепарини.

Навременно започнатата рехабилитация е особено важен елемент от терапевтичният план, тъй като предпазва пациентите от развитие на тежки контрактури и последваща инвалидизация. Когато заболяването достигне фазата на платото стартира системна рехабилитационна програма в началото с пасивни, впоследствие с активни съпротивителни упражнения.