9. Каква е етиологията на Паркинсонова болест?

Причината за развитие на заболяването е неуточнена. Понастоящем се приема, че Паркинсоновата болест е резултат от дегенерация на субстанция нигра. Процесът вероятно се предизвиква от въздействието на няколко фактора:

  • генетични фактори - изследванията в областта на генетиката установиха съществуването на девет различни специфични генетични дефекта, които са свързани с развитие на болестта при семейства с особено висока честота на възникване на заболяването. При около ј от всички болни с Паркинсонова болест се установява фамилна история за заболяването. Установен бе генен дефект в 4-та храмозома във фамилии с автозомно-доминантен тип на унаследяване на болестта. Установена бе и мутация в алфа-синуклеин гена (4q хромозома) и в паркин гена (6q хромозома), както и в убиквитин хидролаза ген (4р хромозома). В заключение, има убедителни данни за значението на генетичните фактори при Паркинсонова болест.
  • токсични фактори - токсичният агент МРТР (1-метил,4-фенил,1,2,3,6 тетрахидропиридин) може да предизвика деструкция на клетките в субстанция нигра. Над 100 други съединения имат подобна струткура и активност, и могат да предизвикат посочените промени.
  • оксидативен стрес - в организма са налице естествени антиоксиданти, които предпазват клетъчните структури от вредното влияние на свободните радикали, увреждащи клетъчната мембрана, различни клетъчни протеини и функциите на митохондриите в клетката. Така например глутатионът е естествен антиоксидант. Неговото намаление е най-ранния биохимичен маркер за нигралната дегенерация, дори в предклиничния стадий на болестта.
  • медиаторен дисбаланс - наличие на допаминов дефицит с относително превалиране на холинергичната активност. Отчита се и намаление на нарадренергичната, серотонинергичната и габаергичната медиация.