5. Каква е диференциалната диагноза?

Диференциална диагноза трябва да се направи с други заболявания, при които се наблюдава паркинсонов синдром. Паркинсоновият синдром се характеризира с наличие на статичен тремор, брадикинезия и/ или хипокинезия и мускулна ригидност. Този синдром може да влиза в клиничната картина на други невродегенеративни заболявания, при което се придружава от разнообразни симптоми.

  • мултисистемна атрофия - обединява три различни заболявания - Shy-Drеger синдром, стриатонигрална дегенерация, оливопонтоцеребеларна атрофия. Характеризира се с наличие на паркинсонов, церебеларен и пирамиден синдроми и наличие на автономни нарушения. Симптоматиката обаче е двустранна, няма тремор, не се повлиява от леводопа препарати. Прогресията е бърза. Компютър томографското изследване визуализира атрофични промени в малък мозък, вермис и понс.
  • прогресивна супрануклеарна пареза - съчетава паркинсонов, псевдобулбарен и дементен синдроми и супрануклеарна вертикална погледна пареза при поглед надолу. Налице е характерна поза на главата в екстензия поради повишен тонус на аксиалните мускули повече в горната част на тялото.

Пациентите с тези заболявания често изявяват първоначално типични паркинсонови симптоми. Ето защо точната диагноза може да се постави след време при изява на специфични за тези състояния клинични белези.

Тези заболявания обикновено прогресират по-бързо от Паркинсонова болест и обичайните антипаркинсонови медикаменти не са ефективни за овладяване на типичната симптоматика.