9. Какво причинява множествена склероза?

Това е една от най-големите загадки в медицината. Въпреки огромната изследователска работа, все още не е известно какво причинява множествена склероза. Обсъждана е ролята на редица фактори, но точната причина остава неясна.

  • вирози - съществуват хипотези за ролята на вирусните инфекции и развитието на имунен отговор към ангажираните от инфекцията клетки, при което се увреждат и собствени тъкани и структури. Установен е повишен титър на антитела към вируса на Herpes simplex, Varicella zoster, Ebstein-Barr и други. Множествена склероза може би се причинява от някои бавно действащи вируси, или може би е забавена реакция към вирус. Някои вирусни инфекции при животни водят до демиелинизация и клинична изява по подобие на множествена склероза. При човека са установени вируси, които предизвикват хронични демиелинизиращи заболявания като HIV-енцефалопатия. Все още обаче не съществува научно доказателство, че даден специфичен вирус причинява множествена склероза. Изследователите са убедени, че най-вероятно множествената склероза е следствие от съвместното действие на редица фактори.
  • околна среда - множествената склероза е болест, която възниква много по-често в страни с умерен климат, отколкото в страни с топъл климат. Засяга главно хората в Европа, Северна Америка и Австралия. И в северното и в южното полукълбо множествена склероза е много по-честа за страните, разположени далеч от екватора. Географското разпространение на множествената склероза може да се обясни с предиспозицията на бялата раса. Провеждани са изследвания за ефекта на емиграцията върху болестта. Изглежда възрастните хора, които емигрират имат същия риск за развитие на болестта, както ако са в родната си страна. Но децата, които емигрират имат сходна вероятност да развият МС както хората, живеещи в съответната страна. Съществува една гранична възраст около петнадесет години, която влияе на риска за поява на МС. Всички тези дании дават основание да се счита, че средата, в която хората живеят може би има роля за развитието на МС.
  • наследствени фактори - счита се, че множествената склероза е наследствена болест до определена степен. Това е установено главно чрез изследвания върху еднояйчни близнаци. Членовете на семейства с пациент, болен от множествена склероза, имат по-висок риск от колкото други хора без подобни близки. По отношение на расовата принадлежност множествена склероза засяга главно бели хора. Този факт също насочва към определена роля на наследствеността при развитието на болестта. За съжаление научните изследвания не са установили все още наследственият фактор и неговото място в нашия генетичен материал.
  • автоимунно заболяване - в полза на автоимунната генеза на множествена склероза говори фактът, че при лабораторни животни е възможна да се предизвика състояние, подобно на множествена склероза, като им се инжектира разтвор от нервна тъкан, който активира тяхната имунна система. Имунната система унищожава нащественици като вируси и бактерии. Тази защитна система може да се активира и да атакува и собствените клетки на тялото - по механизма на молекулната мимикрия, при което се развива автоимунна реакция. Множествената склероза може би е резултат от автоимунна реакция, при която тялото атакува собствени тъкани по погрешка. Тъкан, която принадлежи на организма се приема погрешно за чужда и се напада като такава. При множествена склероза се въздейства върху миелина в централната нервна система. Стига се до едно повече или по-малко изразено възпаление. Друг аргумент е фактът, че автоимунните болести са по-чести при жените, отколкото при мъжете (точно както е съотношението при множествена склероза). Жените имат два до три пъти по-голяма вероятност да развият множествена склероза отколкото мъжете.

В заключение, няма една единствена причина за множествена склероза. Смата се, че комбинацията от множество фактори е отговорна за развитие на болестта. Някои хора изглежда имат по-голям риск от развитие на множествена склероза поради наличие на генетична предиспозиция, която се предава в поколенията. Когато такива хора се срещнат в индивидуалния си живот с определени, все още неуточнени фактори от околната среда, взаимодействието на тези фактори с техния генетичен материал може да отключи развитието на множествена склероза.