4. Какво е синдром на средна мозъчна артерия?

Средната мозъчна артерия кръвоснабдява кората и бялото мозъчно вещество на латералните и долните части на фронталния лоб, на париеталния дял и горните части и горните части на темлоралния лоб и инсулата; Средната мозъчна артерия кръвоснабдява путамен, част от главата и тялото на nucleus caudatus, външния globus palidus, задната част на вътрешната капсула и corona radiate. Повечето исхемични инсулти в басейните на средните мозъчни артерии са емболични, а 2 до 5% от оклузиите са тромботични, хемодинамични исхемични инсулти също могат да протичат картината на синдром на средна мозъчна артерия. Оклузията на средна мозъчна артерия води до контралатерална хемиплегия, хемианестезия, хомонимна анопсия, с отклонение на главата и погледа към огнището, при засягане на доминантната (обикновено лява) хемисфера се достига до афазия, а при засягане на недоминантната – анозогнозия и аморфосинтеза. Тоталните инсулти могат да доведат до мозъчен оток, тенториално вклиняване, вторични мозъчни кръвоизливи. Емболичните инсулти в басейна на средна мозъчна артерия могат да се разделят на два подтипа:

  • засягане на горната част на басейна – изявен сензомоторен дефицит на лицето и ръката и в по-слаба степен – засягане на крака и отклонение на главата и очите към огнището. Не се повлиява будността. По-слабите степени на сензорна увреда се демонстрират като стереоанестезия, аграфестезия, увреда на усета за позиция, за локализация, за дискриминация; описва се псевдорадукарен тип – засягане на улнарната или радиалната част. При засягане на доминантната хемисфера може да се развие афазия, първоначално глобална, еволюираща към предимно моторна. Засягането на по-малки клонове довежда до исхемичен инсулт с проява на някои от описаните симптоми. Емболичното запушване на роландовите клонове води до сензомоторна пареза и изявена дизартрия.
  • засягане на долната част – среща се по-рядко. Обикновено се открива горна квандрантопсия или хомонимна анопсия. Изявата при засягане на доминантната хемисфера е афазия. При засягане на недоминантната хемисфера има аморфосинтеза като ляв зрителен неглект. Рядко се наблюдава състояние на ажитираност и обърканост, вероятно поради увреда на темпоралния лоб