3. Какво е синдром на предна мозъчна артерия?

Артерията кръвоснабдява предните ѕ на медиалната повърхност на мозъчната хемисфера, фронталния полюс, ивица на латералната повърхност на хемисферата, предните 4/5 на corpus callosum, предната част на вътрешната капсула, долната част на главата на n.caudatus, предната част на globus pallidus.

Запушването на началото на артерията обикновено се компенсира от колатералното кръвообръщание. Когато двете предни мозъчни артерии са с общо начало, което обтурира се развива параплегия, инконтиненция, абулия, моторна афазия, личностови промени. Запушване след отделянето на предната комуницираща артерия се изявява със сензомоторен дефицит на срещуположния крак, като моторната компонента е по-изявена дистално, и в по-малка степен – рамо и ръка.

Характерен е рефлексът на Янишевски. Сетивният дефицит е слаб, предимно за дискриминативите модалности. Възможно е отклонение на главата и очите към огнището. В клиниката се включва и уринарна инконтиненция. При левостранни лезии може да се наблюдава апраксия на левите крайници. Поведенческите разстройства включват абулия – загуба на спонтанност при реакциите, тенденция за шепнене, разсеяност.