8. Как се поставя диагнозата исхемичен мозъчен инсулт?

Диагнозата на исхемичния мозъчен инсулт се поставя въз основа на анамнестичните данни, неврологичния статус и проведените изследвания.

Съвременният клиничен преглед включва класически неврологичен статус и National Institute of Health Stroke Scale, при пациенти в коматозно състояние и скалата на Глазгоу-Лиеж.

На настоящия етап първото необходимо изследване е КАТ на глава. Тя се провежда рано с оглед на изключване на други мозъчни заболявания (мозъчни кръвоизливи, тумори), както и с оглед на отриване на ранните белези на исхемия (мозъчен оток, тромбоза на някои съдове и др.). По-късното провеждане на КАТ на глава, обикновено след 24-тия час, ракрива хиподензна зона, около която може да се визуализира зона на компенсаторно увеличен кръвоток. При късно скениране може да се открият зони на хеморагично пропиване – по-често при емболични инсулти, при недобър контрол на артериалното налягане и при ранно включване на кумаринови антикоагуланти.

Ядрено-магнитният резонанс разкрива мозъчния инфаркт в първото денонощие, като е значително по-чувствителен от КАТ при инсулти в задна черепна ямка.

При невъзможност за провеждане на образно изследване или при наличие на симптоматика като менингеално дразнене, фебрилитет и др. За изключване на други заболявания се провежда лумбална пункция, като в повечето случаи при исхемичен мозъчен инсулт се открива нормална находка. Лумбалната пункция се предхожда от офталмологична консултация.

Доплеровата сонография разкрива аномалии на големите големите мозъчни и предмозъчни артерии, резултатите от нея са важни с оглед възможността за поставяне на стентове, ендартеректомия, включването на антикоагулантно и антиагрегантно лечение, както и с оглед на уточняване на прогнозата на пациента. При пациенти с тежка симптоматика е важно да се отдиференцират хемисфериалните и вертебробазиларните инсулти. При някои пациенти може да се наблюдават емболи в средна мозъчна артерия.

Задължително се провеждат ЕКГ и кардиологична консултация, при показания и ехокардиография.

От лабораторните изследвания са важни хематологичта, хемостатичния профил, биохимичните изследвания.

ЕЕГ и евокираните потенциали в съвременните условия нямат голямо приложение при установяването и потвърждаването на диагнозата.

В клиниката в световен мащаб рутинно не се прилагат SPECT и PET.