2. Какви невропротектори се използват, какво е противооточна терапия?

Прилагат се Vinpocetin, Nicergolin, Nimodipine, Piracetam, Pentoxifyllin, amantadine. Има проучвания показващи ползата от приложението им, но поради данните, че повишават оксидативния стрес не се прилагат амбулаторно и се включват в неврологични отделения след внимателна преценка.

Противооточна терапия - прилага се повдигане на главата на болния, седиране, а при пациенти на апаратна вентилация и хипервентилация (минутен обем около 10-11 литра). Основно средство за борба с отока е Mannitol i.v. в доза 1 g/kg, като се прилага на интервали от 2-3 до 8 часа. Използва се и Glycerol 1-2 g/kg. По-рядко се използва Furosemide, като задължително се отчитат и кардиологичният статус, електолитният баланс и хематокритът. Кортикостероидите не са доказали ефективност при оток, развил се при исхемичен мозъчен инсулт. При екстремални случаи може да се проведе хемикраниектомия и други хирургични интервенции.

При необходимост се провежда лечение на епилептичните усложнения, които се наблюдават в острия стадий при около 4% от болните.

Общите мерки включват контрол на кръвното налягане, профилактика на емболиите чрез нискомолекулни хепарини или фракционирано хепарин, ранно раздвижване на пациентите; профилактика на декубиталните рани чрез антидекубитални дюшеци, ранно раздвижване, промяна на положението на тежко болните в леглото на 2-3 часа. Контрол на електролитния баланс, като калиев и натриев дефицит следва да се възстановяват бавно. Профилактика на белодробните инфекции чрез дихателна гимнастика и при нужда – включване на антибиотично лечение. При катетеризирани болни – промивки на катетрите. При болни с нарушено гълтане – поставяне на назогастрални сонди. При някои болни се налага кислородотерапия, при нужда поставяне на изкуствена белодробна вентилация. Рехабилитацията пасивна и активна се започва максимално рано, като основните противопоказания за раздвижване са от кардиологичен характер.