13. Какво е емболичен мозъчен инсулт?

Следствие на запушване на мозъчни или предмозъчни съдове от ембол с кардиален или артериален произход. Причини за емболичните инсулти са предсърдно мъждене, изкуствени клапи, пресен миокарден инфаркт, ендокардит, сърдечни пороци, дилатативна кардиомиопатия, персистиращ форамен овале, пролапс на митрална клапа - особено при млади пациенти.

Артериалните емболи са атеротромботични или холестеролови и се формират в arcus aortae, каротидните или вертебралните артерии.Редки са емболите вследствие на хирургия, от туморни клетки, мазнина или fibrocartilage.

Емболът достига бифуркацията или друго стеснение на съдовете, като може да остане там или впоследствие да се фрагментира и фрагментите да се придвижат по съдовете. Обичайно се формира бял инфаркт, но при фрагментиране, поради промени на стената на първоначално засегнатите съдове може да се получи хеморагично пропиване – червен инфаркт.

Най-често се засягат басейните на средните мозъчни артерии.