1. Какви са грижите за инсултно болните след дехоспитализацията?

При болни преживели исхемичен мозъчен инсулт следва да се провежда при липса на противопоказания вторична профилактика чрез редовен прием на антиагрегант - Acetisal 100 mg или Clopidogrel 75 mg, при противопоказания – Dipyridamol 200-400 mg в 3-4 приема.

При съпътстваща обикновено сърдечно-съдова патология може да се назначат и кумаринови антикоагуланти, под постоянен контрол на протромбиновото време или INR. Назначават се ноотропни средства според конкретната изява на патологията. Физикалната рехабилитация трябва да бъде максимално интензивна, като е добре да се провежда в специализираните рехабилитационни центрове – тук особено важно е възстановяването и съхранението на самостоятелната походка. Необходим е добър контрол и върху артериалната хипертония, захарния диабет, хиперлипидемията и другите съпътстващи заболявания.

При стенози на каротидната система, покриващи критериите се извършва стентиране или ендартеректомия.

При пациенти на легло се изисква профилактика на емболии чрез подкожно инжектиране на нискомолекулни хепарини (Clexane 20 mg, Fraxiparine 0.3 ml), Heparin 2 x 2500 E s.c., промяна на положението в леглото на 2-4 часа. Промяната на положението в леглото е важна и за профилактика на декубиталните рани и за профилактика на белодробните инфекции.

По възможност се използват антидекубитални дюшеци.

При пациенти на сондово хранене трябва да се добавят и концентрирани протеини и калий (Kalinor x 1 tab). При катетеризирани пациенти се извършват ежедневни промивки обикновено с дестилирана вода - около 100 ml, както и редовна подмяна на катетрите на около 5-7 дни; следи се за възстановяване на нормалнато функция на пикочния мехур. При канюлирани пациенти се налага аспирация на трахеалните секрети. Адекватното обслужване на тежко болните пациенти се извършва в условията на специализирани здравни заведения – хосписи.

Прогнозата при исхемичния мозъчен инсулт е значително по-добра от тази при хеморагичния, като смъртността на първия месец достига 25-33% от хоспитализираните болни.