8. Кои са основните групи медикаменти използвани при лечението на артериалната хипертония?

Основни групи антихипертензивни медикаменти:

  • диуретици
  • адренергични инхибитори
  • АСЕ- инхибитори
  • Ангиотензин ІІ - рецепторни антагонисти
  • калциеви антагонисти
  • директни вазодилататори
  • комбинации