3. Кои калциеви антагонисти се използват?

Калциеви антагонисти: в днешно време се използават блокери на L (long lasting) калциеви канали. Блокерите на Т- калциеви канали не се използват поради странични действия.

  • недихидропиридинови калциеви антагонисти - бензотиазинов тип - Дилтиазем (60 -360 мг/дн.) имат директен вазодилатиращ и брадикарден ефект. Фенилалкиламините - верапамил (80- 480 мг/дн) имат по-изразен брадикарден и кардиодепресивен ефект. Полезни са при надкамерни аритмии, нямат негативни метаболитни странични явления, могат да повишат натриурезата. Странични действия: проводни нарушения - противопоказани са при АV блок ІІ-ІІІст (да не се комбинират с бета блокери - особено верапамил), контраинидцирани са при предсърдно мъждене и WPW- синдром, кардиодепресивно действие- пронтивопоказани са при тежка систолна дисфункция, констипация, гингивална хиперплазия, по рядко отоци, флаш и главоболие.
  • дихидропиридинови калциеви антагонисти имат силен съдоразширяващ и антихипертензивен ефект. На съвременния етап се прилагат само ретардни форми. Неретардните са доказано опасни при остри форми на ИБС. Странични ефекти: флаш, отоци, тахикардия (по-малко изразени при ІІ-ІІІ генерация медикаменти - фелодипин, амлодипин, лерканидипин). Представители: І генерация: нифедипин ( 20-60 мг/ дн.), ІІ генерация: нитрендипин (20-40 мг/дн.), фелодипин (5-10 мг/дн), ІІІ генерация: амлодипин (5-10 мг/дн.), лерканидипин (5-20 мг/дн.)