1. Как се комбинират антихипертензивните медикаменти?

В зависимост от изходното АН и наличието или отсъствието на рискови фактори, таргетно-органни увреждания и усложнения е разумно да се започне терапията с ниска доза на един медикамент или с ниска доза от комбинация от два медикамента.

Вероятно голяма част от пациентите (според някои съвременни проучвания до 60 -70 %) ще се нуждаят от комбинирана терапия с повече от един медикамент, за да бъдат достигнати желаните стойности на АН.

Препоръчва се употребата на дългодействащи медикаменти, осигуряващи 24 часова ефективност при еднократен прием. Те осигуряват по-добър контрол на АН с по- малко колебания в стойностите и по- добро сътрудничество от страна на пациента.

Комбинации с адитивно взаимодействие на медикаментите и доказана ефективност са:

  • диуретик и бета-блокер
  • диуретик и АСЕ- инхибитор или АТ ІІ – рецепрорен блокер
  • дихидропиридинов калциев антагонист и бета- блокер
  • калциев антагонист и АСЕ-инхибитор или АТ –ІІ-рецепторен блокер
  • калциев антагонист и диуретик
  • алфа- и бета- блокер

Други комбинации например централно действащи алфа-2 или имидазолинови І1 агонисти в комбинация с АСЕ-инхибитори или АТ-ІІ-рецепторни блокери също могат да бъдат използвани. В много случаи са нужни три или четири медикамента за достигане на прицелните стойности на АН.