9. Как се оценява риска при артериална хипертония?

С термините нисък, умерен, висок и много висок допълнителен риск се означава приблизителния 10 годишен риск за сърдечно-съдови заболявания съотв. от под 15%, 15-20%,20-30%, и > 30%.

Оценка на риска за определяне на прогнозата:

Други рискови фактори и заболявания

Нормално СН 120-129 или ДН 80-84 ммНg

Високо нормално СН 130-139 или ДН 85-89

І степен АХ СН 140-159 или ДН 90-99

ІІ степен АХСН 160-179 или ДН 100-109 ммНg

ІІІ степен СН e 180 или ДН e110 ммНg

Без други рискови фактори

Обичаен риск

Обичаен риск

Нисък допълнителен риск

Умерен допълнителен риск

Висок допълнителен риск

1-2 рискови фактора

Нисък допълнителен риск

Нисък допълнителен риск

Умерен допълнителен риск

Умерен допълнителен риск

Много висок допълнителен риск

e3 рискови фактора или тък. увреди или диабет

Умерен допълнителен риск

Висок допълнителен риск

Висок допълнителен риск

Висок допълнителен риск

Много висок допълнителен риск

придружаващи заболявания

Висок допълнителен риск

Много висок допълнителен риск

Много висок допълнителен риск

Много висок допълнителен риск

Много висок допълнителен риск