6. Кои фактори обуславят появата на първичната хипертония?

В етиопагенезата на първичната хипертония играят роля :

  • генетична предиспозиция - изолиран дефект на единичен ген (много рядка), ген-ген взаимодействия, ген- външна среда взаимодействия. Особено внимание в последните години се обръща на гените кодиращи протеините, участващи в ренин-ангиотензин-алдостероновата система (РААС)- ренин, ангиотензин І конвертиращ ензим (с особено лоша прогноза е ДД генетичният вариант), ангиотензин ІІ тип 1 рецептор.
  • повишен прием на сол и бъбречна ретенция на натрий
  • ренин-ангиотензин-алдостеронова система
  • симпатикусова нервна система
  • ендотелна клетъчна дисфункция, съдово ремоделиране и хипертрофия
  • хиперинсулинемия и инсулинова резистентност, водеща до развитието на т.нар метаболитен (Х) синдром включващ: Затлъстяване от андрогенен тип, нарушен въглехидратен толеранс/ зах. диабет, дислипидемия (повишен LDL, понижен HDL, повишени триглицериди), хиперурикемия, повишен плазминоген активатор инхибитор 1 (ПАИ 1), първична хипертония
  • други фактори: алкохол(над две малки питиета на ден), тютюнопушене, физически инактивитет