3. Как се измерва артериалното налягане?

Златен станадарт е измерването с живачен апарат. Трябва да се съблюдават следните правила:

  • да се остави пациентът да поседи няколко минути в тиха стая преди измерването. Желателно е 30 мин. преди това пациентът да не е пушил, приемал кафе и храна и да не е извършвал интензивни физически усилия
  • да се правят поне две измервания през интервал от 1-2 мин., плюс допълнителни измервания, ако първите две са твърде различни
  • да се използва стандартна маншета -широка 13-14 см и дълга 35 см, но да се имат предвид по-голяма при обиколка на мишницата над 40 см и по-малка при деца и много слаби ръце
  • да се използва фаза 1 и 5 (изчезване) от тоновете на Коротков, за определяне на систолното и диастолно налягане
  • при първо посещение да се измерва налягането на двете ръце, с оглед периферносъдова болест и да се взема предвид по-високата стойност
  • при възрастни пациенти и диабетици задължително да се провежда ортостатична проба
  • да се измерва и пулсовата честота след второто измерване на артериалното налягане

Тъй като измереното в лекарския кабинет артериалнотоналягане най-често е по-високо от обичайното (хипертония на бялата престилка), желателно е пациентът да извършва измервания в домашни условия като за прагова стойност се прие ма 135/85 ммНg.

При 24 часово амбулаторно мониториране на налягането през 30 мин. автоматично се измерват стойностите на налягане средната прагова стойност за целия период е 125/80 (< 135/85 за дневния период и < 120/75 за нощта и понижение поне с 10% на нощните стойности спрямо дневните). Установено е, че 24 часовото мониториране най-точно корелира със степента на органната увреда, особено важно е нощното спадане на артериалнотоналягане, като т.нар . "нон-дийпърс", лица при които няма обичайния нощен пад, са с много по-неблагоприятна прогноза.