11. Какво е определението за артериална хипертония?

Определения и класификация на артериална хипертония, според стойностите на артериалното налягане според методичните указания на Европейското дружество по кардиология и Европейското дружество по хипертония:

Оптимално - систола < 120ммНg, диастола < 80 ммНg

Нормално - ситола 120 - 129, диастола 80 - 84

Високо нормално - систола 130 - 139, диастола 85 - 89

артериална хипертония І ст. (лека)

систола 140 – 159, диастола 90 – 99

артериална хипертония ІІ ст. (умерена)

систола 160 – 179, диастола 100 – 109

артериална хипертония ІІІ ст. (тежка)

систола e 180, диастола e 110

изолирана систолна хипертония

систола e 140, диастола < 90

Причисляването към някоя от тези групи е възможна след повторни измервания в различно време. Когато систолното и диастолно налягане попаднат в различни категории, трябва да се използва по-високата.

VІІ-ият доклад на Обединения национален комитет на САЩ за превнеция, установяване, оценка и лечение на високото кръвно налягане предлага малко по-различни дефиниции и класификация:

нормално артериално наляане - систола < 120 ммНg, диастола < 80 ммНg

прехипертония - систола 120 – 139, диастола 80 – 89

артериална хипертония І ст.

систола 140 – 159, диастола 90 – 99

артериална хипертония ІІ ст.

систола e 160, диастола e 100

Разбира се, всяка дефиниция, базирана на определени фиксирани стойности на артериална хипертония е условна, тъй като разпределението на стойностите на артериална хипертония и на свързаните с тях усложнения е непрекъснато, без ясни граници в популацията. Не съществува ниво на артериална хипертония под което няма риск за сърдечно съдови усложнения и ниво над което усложненията са напълно неизбежни. На съвременния етап праговата стойност на хипертноията се определя според цялостният рисков профил на пациента т.е. за пациенти с повече рискови фактори праговите стойности са по-ниски.