10. На какво се основава преценката на артериалната хипертония?

При диагностичната и терапевтична преценка трябва да се имат предвид следните фактори, повлияващи прогнозата:

Рискови фактори за сърдечно съдови заболавания:

 • стойности на систолното и диастолно налягане
 • мъже > 55 г.
 • жени > 65 г.
 • дислипидемия – общ холестерол > 6.5 ммол/л, LDL > 4.0 ммол/л или HDL < 1.0 ммол/л за мъже , < 1.2 ммол/л за жени
 • фамилна анамнеза за преждевременно сърд. съдово заболяване М < 55г. Ж< 65г.
 • С – реактивен протеин e 1 мг/дл.
 • захарен диабет, който се обособява, като отделен фактор, повлияващ прогнозата – кр. захар на гладно > 7.0 ммол/л и постпрандиално > 11 ммол/л.

Увреда на таргетните органи:

 • левокамерна хипертрофия - ЕКГ индекс на Соколов-Лион > 38 мм ЕхоКГ индекс на ЛК мускулна маса М e 125, Ж e 110 г/м2.
 • ехографски данни за задебеляване на артериалната стена (за а. каротис ИМТ – дебелина на интима плюс медия > 0.9мм) или атеросклерот.плака.
 • леко повишение на серумния креатинин - мъже 115 -133, жени 107 – 124 мкмол/л
 • микроалбуминурия- 30 – 300 мг/24ч. албумин/ креатинин мъже > 22, жени > 31 мг/г

Придружаващи (свързани) клинични състояния:

 • мозъчносъдова болест - исхемичен инсулт, мозъчен кръвоизлив, преходни исхемични атаки
 • сърдечни заболявания - миокарден инфаркт, стенокардия, кронарна реваскуларизация, застойна сърдечна недостатъчност
 • бъбречни заболявания - диабетна нефропатия, бъбречна недостатъчност-серумен креатинин мъже > 133, жени > 124 мкмол/л; протеинурия > 300 мг/ 24ч.
 • периферна съдова болест - дисекираща аневризама, симптомна артериална болест
 • напреднала ретинопатия - хеморагии или ексудати, оток на папилата