1. Каквиса критериите за диагноза на инфекциозен ендокардит?

Duke-критерии за диагноза на инфекциозен ендокардит:

Големи критерии:

  • положителни хемокултури - типичен микроорганизъм от две отделни хемокултури.
  • персистиращи хемокултури, определящи възстановяване на микроорганизменото присъствие
  • указание за ендокардно включване - положителна Ехо КГ, нови клапни регургитации

Малки критерии:

  • предразполагащи сърдечни усложнения и/или и.в. лекарствена употреба
  • фебрилитет над 38 градуса
  • съдови феномени: големи артериални емболи,, септични белодробни инфаркти, микотична аневризма, интракраниална хеморагия, конюнктивални хеморагги
  • имунологични феномени: гломерулонефрит, Ослерови възли, ретинални хеморагии, ревматоиден фактор
  • микробиологично указание: положителни хемокултури, неотговарящи на големите критерии или серологично указание за активна инфекция
  • ехо КГ насочваща за инфекциозен ендокардит, но непокриваща големите критерии