6. Как се прави оценка на риска при инфекциозния ендокардит?

По традиция сърдечните заболявания се групират в три категории:

  • с висок риск
  • с умерен риск
  • с нисък/пренебрежим риск

Въпреки, че тези категории са до голяма степен условни, определянето им е важно с оглед преценката за провеждане на антибиотична профилактика на ИЕ. През последните десетилетия вида на клапната патология в индустриалните страни съществено се промени с намаляването на ревматичните сърдечни пороци, нарастването на броя на пациентите преживели сърдечни операции и увеличаването на дегенеративните пороци в застаряващата популация, както и с по-честото диагностициране на митралния пролапс, благодарение на напредъка на ехокардиографията.