4. При кои пациенти е показана профилактиката?

Високорискова категория болни:

  • клапни сърдечни протези, включително биопротези и хомографт клапи
  • преживян ИЕ
  • комбинирани цианотични сърдечни пороци ( една камера, транспозиция на големи съдове, тетралогия на Фало)
  • хирургично създадени системно белодробни шънтове или кондюит

Средностепенна рискова категория болни:

  • повечето други вродени сърдечни малформации( персисстиращ дуктус артериозус, междукамерен дефект, междупредсърден дефект примум тип, коарктация на аортата)
  • придобита клапна дисфункция) най-често ревматична)
  • хипертрофична кардиомиопатия
  • митрален пролапс с регургитация и /или задебелени платна