5. Какви са лабораторните изследвания?

Следните показатели се препоръчват за рутинно изследване:

пълна кръвна картина (хемоглобин, хематокрит, левкоцити, тромбоцити)

  • електролити
  • креатинин
  • кръвна захар
  • чернодробни ензими
  • анализ на урината

Допълнително могат да се изработят С- реактивен протеин, TSH, пикочна киселина, урея. При изострена сърдечна недостатъчност е важно да се изключи остър миокарден инфаркт и трядва да се изследват CPK с MB-фракция и тропонин. Изследването на натриуретичния пептид може да помогне за диагностицирането на сърдечна недостатъчност и за индентифицирането на пацинтите с повишен риск от нови сърдечносъдови инциденти.

Креатининовият клирънс е важен показател за оценка на бъбречната функция и може лесно да бъде определен оп формулата на Cockroft и Gault:

Креатининов клирънс = ( 140 – възраст) х тегло (кг)х 1.22/ серумен креатинин (mmol/l)