9. І етап - спешни мерки

През този етап основните задачи са да се установи степента на увреждане на жизненоважните функции – дишане и циркулация – и да се предприемат спешни мерки за овладяване на живото застрашаващите нарушения, както и да се прецени степента на нарушение на съзнанието или наличието на други живото застрашаващи симптоми като например гърчове. Предприемат се от всеки лекар установил нарушенията и имат за цел стабилизиране на състоянието на пациента преди транспортирането му до съответното специализирано токсикологично отделение.

установяване степента на увреждане на дишането – честота, дълбочина и вид. При прегледа на пациента се обръща специално внимание на проходимостта на дихателните пътища, наличие или липса на цианоза и характеристиката на дишането:

  • при цианоза и повърхностно дишане или респираторна честота под 10/мин - почистване на дихателните пътища
  • при цианоза по устни, пръстите и кожата на лицето и метхемоглобинемия над 0,5% - подаване на кислород, мерки за предотвратяване аспирация при повръщане, венозно високи дози витамин С (1000мг) и кортикостероиди(100-150 мг струйно)

установяване степента на нарушения на циркулацията - при регистриране на ниско артериално налягане се предприема:

  • поставяне на интравенозен източник – абокат;
  • инфузиране на физиологичен серум или други водно електролитни разтвори, ефортил – венозно, кортикостероиди венозно в доза 2-3 мг/кг тегло.

установяване степента на нарушение на съзнанието – токсична замъгленост, сомнолентност, сопор и кома.

  • ако пациента не е в кома, но е налице степенно нарушение на съзнанието, то той се поставя в странично положение и се наблюдава честотата на дихателните движения и състоянието на циркулацията. Транспортира се до специализирано токсикологично звено за болнично лечение.
  • ако пациента е в кома, се поставя в странично положение, с обърната и фиксирана странично глава, почистват се дихателните пътища и се осигурява проходимостта им, при възможност се поставя въздуховод (гьодел) или пациента се интубира. ВНИМАНИЕ! Опасност от бърза промяна на състоянието на пациента, поради което е необходимо динамично мониториране и терапевтични мерки в зависимост от регистрираните нарушения. Задължителен транспорт до специализирано токискологично отделение за болнично лечение.

установяване наличие и овладяване на гърчова симптоматика - при наличие на гърчова симптоматика или гърчова готовност на пациента се прилага:

  • Диазепам 5 или 10 мг интрамускулно
  • Фенобарбитал 100 или 200 мг интрамускулно; при необходимост дозата е повтаря.

ВНИМАНИЕ! Опасност от нараняване на пациента по време на гърча. Опасност от аспирация на повърнати материи – следене за проходимостта на дихателните пътища. Опасност от централно подтискане на дишането – следене на честотата и характеристиката на дихателните движения, готовност за интубация. Задължителен транспорт до специализирано токискологично отделение за болнично лечение.