4. ІV етап – отстраняване ан отровата от входната врата

При инхалаторно отравяне:

  • извеждане на пострадалия от обгазената среда
  • почистване на устната кухина и осигуряване проходимост на дихателните пътища
  • подаване на кислород
  • поставяне на въздуховод / интубиране
  • сваляне на замърсените дрехи и почистване на контактните повърхности

При перкутанно отравяне:

  • сваляне на замърсените дрехи
  • почистване на засегнатите участъци кожа/лигавици с вода или физиологичен серум
  • обработка на пострадалите участъци със специфичен антидот, ако има такъв
  • промивка на лигавицата на очите със струя вода (може и чешмяна) и накапване обилно на физиологичен серум в окото

При перорално отравяне - стомашна промивка

ВНИМАНИЕ! Отстраняването на отровата от входната врата се извършва веднага след поставяне на диагнозата. Колкото по-рано се преустанови контакта, толкова по-малко вещество попада в организма и по-лека е интоксикацията. Непосредствено сред това пациента се транспортира до специализирано токсикологично отделение за продължаване на лечението.