3. V етап – отстраняване на отровата от хуморалната среда

Форсирана диуреза – провежда се в стационарни условия, но може да започне още в доболничния етап на обслужване на пациента с остро отравяне при преценка вида на отровата, степента на отравяне, възможноститет за елиминиране на ноксата през бъбрека. Задължително се поставя венозен източник и уретрален катетър. Контраиндикации за провеждане на форсирана диуреза са шок, нарушена бъбречна функция (ОБН, ХБН), сърдечна недостатъчност.

В доболничния етап е най-добре да се започне с неутрална форсирана диуреза.

В стационарни условия след допълнителна преценка от токсиколог на степента на отравянето съобразно концентрацията на ноксата в кръвта, настъпилите нарушения, необходимостта от провеждане на специализирана форсирана диуреза за по-бързото и ефективно елиминиране на токсичната нокса, неутралната форсирана диуреза, може да премине в алкална форсирана диуреза прибавя се разтвор на натриев бикарбонат към венозните инфузии при следене рН на урината(между 7,5 и 8,5)и КАС на пострадалия;

При киселата форсирана диуреза - прибавя се амониев хлорид към венозните инфузии при следене рН на урината(между 5,5 и 6,5)и КАС на пострадалия.

Екстракорпорални методи за очистване на отровата (хемодиализа, карбохемоперфузия, плазмафереза, перитонеална диалаза) - провеждат се в стационарни условия при съвместната преценка от токсиколог, и лекр от хемодиализно отделение.

Обменно кръвопреливане – провежда се в стационарни условия при тежки отравяния с увреждане на кръвта (хемолиза, метхемоглобинемия, карбоксихемоглобинемия), при отравяния с висока концентрация на токсичната нокса в кръвта, при фалоидна гъбна интоксикоция.

ВНИМАНИЕ! Методите за детоксична депурация на хуморалната среда са инвазивни методи и изискват непрекъснато проследяване състоянието на пациента с оглед недопускане възникване на усложнения в хода на провеждането.