1. Какво е не-кавотрикуспидално истмус-зависимо предсърдно трептене?

Предсърдното трептене, причинено от макро риентри, не преминаващо през каво-трикуспидалния истмус е по-рядко.

Свързва се най-вече с предсърден белег, който създава блок на провеждането и централно препятствие за риентри. Най-честа причина е сърдечната хирургия на предсърдието.

Такъв тип аритмия се нарича "свързана с лезия макро риентри ПТ". ЕКГ проявите се различават, но понякога наподобяват каво-трикуспидалния истмус –свързаното ПТ. Катетърната аблация може да бъде трудна в такива случаи. Сигурната диагноза изисква интракардиален мепинг.

2. Какво е истмус-зависимо предсърдно трептене?

Касае кръговрати, при които аритмията обхваща каво-трикуспидалния истмус. Най-честият вид е тахикардия с обратно на часовниковата стрелка завъртане около трикуспидалната клапа. По-рядко завъртането е по посока на часовниковата стрелка.

Клинични прояви - пациентите с ПТ имат остри симптоми на палпитации, диспнея, умора и гръдна болка.

Спешна терапия - зависи от клиничните прояви; DC-синхронизиран шок, АВ-възел блокиращи медикаменти /дилтиазем, калциеви антагонисти/, спешна и.в. фармакологична конверзия /ибутилид, флекаинид, соталол/, външна DC кардиоверзия, предсърден пейсинг, антикоагулантна терапия

Продължителна терапия - флекаинид, хинидин, бета блокери, калциеви антагонисти. Катетърна аблация на каво-трикуспидалния истмус за истмус-зависимо трептене.

3. Какво е макро-риентри предсърдна тахикардия?

Предсърдното трептене се характеризира с организиран предсърден ритъм с честота 250-350 уд/мин. Включват се тахикардии с различни риентри кръговрати. Риентри кръговратите обикновено обхващат големи области от предсърдието и се наричат "макро риентри".

Класическият тип предсърдното трептене зависи от каво-трикуспидалния истмус /КТИ/. Точният тип трептене и особено, зависимостта от определен истмус са важни по отношение индикациите за катетърна аблация, но не променят първоначалният подход за лечение.

4. Какво е мултифокална предсърдна тахикардия?

Характеризира се с нерегулярна тахикардия с три или повече различни морфологии на Р вълната с различни честоти. Ритъмът е нерегулярен и често се бърка с предсърдно трептене, но честотата не е толкова изключително голяма.Най-често е налице подлежаща белодробна болест, но може и метаболитен или електролитен дисбаланс.

Лечение - корекция на подлежащото заболяване, калциеви антагонисти, бета блокерите са противопоказани при белодробна болест.

5. Какво са фокалните предсърдни тахикардии?

Определение и клинични прояви - характеризират се с регулярна предсърдна активация от предсърдни области с центрифугално разпространение; честота – 100-250 уд/мин и рядко – 300 уд/мин. Могат да бъдат непродължителни и продължително задържащи се.

Диагноза - Р вълните обикновено се проявяват във втората половина на тахикардния цикъл, затова често се припокриват от Т вълната на предхождащия QRS комплекс. PR интервала се влияе директно от честотата. Наличието на DV блок по време на тахикардия изключва АВРТ и прави малко вероятна АВНРТ. Между Р вълните обикновено е налице изоелектрична линия, което диференцира ПТ от типично или атипично трептене.

Лечение - спешно лечение: вагални манйоври, аденозин, бета блокери, калциеви антагонисти, DC кардиоверзио, соталол, амиодарон

Продължителна терапия - калциеви антагонисти, бета блокери, флекаинид, соталол, амиодарон. Катетърна аблация.