2. Какво е истмус-зависимо предсърдно трептене?

Касае кръговрати, при които аритмията обхваща каво-трикуспидалния истмус. Най-честият вид е тахикардия с обратно на часовниковата стрелка завъртане около трикуспидалната клапа. По-рядко завъртането е по посока на часовниковата стрелка.

Клинични прояви - пациентите с ПТ имат остри симптоми на палпитации, диспнея, умора и гръдна болка.

Спешна терапия - зависи от клиничните прояви; DC-синхронизиран шок, АВ-възел блокиращи медикаменти /дилтиазем, калциеви антагонисти/, спешна и.в. фармакологична конверзия /ибутилид, флекаинид, соталол/, външна DC кардиоверзия, предсърден пейсинг, антикоагулантна терапия

Продължителна терапия - флекаинид, хинидин, бета блокери, калциеви антагонисти. Катетърна аблация на каво-трикуспидалния истмус за истмус-зависимо трептене.