1. Какво е не-кавотрикуспидално истмус-зависимо предсърдно трептене?

Предсърдното трептене, причинено от макро риентри, не преминаващо през каво-трикуспидалния истмус е по-рядко.

Свързва се най-вече с предсърден белег, който създава блок на провеждането и централно препятствие за риентри. Най-честа причина е сърдечната хирургия на предсърдието.

Такъв тип аритмия се нарича "свързана с лезия макро риентри ПТ". ЕКГ проявите се различават, но понякога наподобяват каво-трикуспидалния истмус –свързаното ПТ. Катетърната аблация може да бъде трудна в такива случаи. Сигурната диагноза изисква интракардиален мепинг.