8. Какво е лечението на острия некротичен панкреатит?

  • настаняване в интезивен сектор или отделение с високо ново на монитиринг с цел да се копират настъпващите нарушения в дейността на бял дроб, сърдечно-съдова система, отделителна система.
  • проследявана процеса чрез контрасно КАТ скениране - за стадиране и ранно откриване на компликациите като инфектирана некроза, и др.
  • прентерално и при възможност ранно ентерално хранене - след клинично подобрение
  • интервенционалната радиология - по показания
  • ендоскопска сфинктеротомия - по показания
  • ифузионна терапия -провежда се по общите принципи, като се коригират загубите, като трябва да се имат впредвид загубите на течности и албумин в парапанкреасните тъкани, ориентир за корекцията са пулса, артериалното налягане, часовата диуреза.
  • инвазивен мониторинг – при тежко увредените пациенти.
  • потискане на панкреасната екзокринна секреция -теоретично би трябвало да се очаква добър ефект, но за сега сравнителните проучвания не показват разлика между третирани и нетретирани пациенти така че този тип медикаменти не се употребяват рутинно.