8. Каква е етиологията на острия холангит?

Най-чести причини за билиарна обструкция са холедохолитиаза, бенигнени стриктури, билиодигестивни анастомозни стриктури, холангиокарциноми или периампуларен рак. Преди две десетилетия калкулозата беше в около 80% причина за остър холангит, в последните години малигнените стриктури се превърнаха във водеща причина за остър холангит. Ендоскопската ретроградна холангиография (ERC) , перкутанната трансхепатална холангиография (PTC), стентирането са процедури водещи до бактериемия.

  • билиарна калкулоза - холедохолитиаза, хепатолитиаза (рекурентен холангит), Mirizzi синдром
  • бенигнени състояния - бенигнени стриктури, анастомозни стриктури, ампуларна стеноза, кисти на холедоха, периампуларни дивертикули, първичен склерозиращ холангит
  • малигнени стриктури - холангиокарцином, карцином на панкреаса, карцином на ампулата, карцином на жлъчния мехур, стентове, трансхоледохални дренове
  • холангиография - Т-дрен, PTC, ERC
  • паразити - Clonorchis sinensis, Ascaris lumbricoides