7. Каква е клиничната картина при остър холангит?

Холангитът може да се изяви в спектъра от ограничено леко протичащо заболяване, при което пациента не търси лекарска помощ до тежка животозастрашаваща инфекция включваща пентада на Reynold, токсичен холангит:

  • иктер
  • фебрилитет
  • абдоминална болка
  • засегнат ментален статус
  • хипотензия

Фебрилитетът е най-честият симптом и много често е съпроводен с втрисане. Иктерът също е чест, но може и да липсва, особено при пациенти с билиарен стент или дрен. Болката е също честа и обикновено е умерена по сила, силна болка - спонтанна или палпаторна трябва да насочат диференциалната диагноза и към друга патология например остър холецистит перфорация. Около 4-5% от пациентите с токсичен холангит се представят с картината на септичен шок.