6. Какво е стрес?

Под стрес се разбира състояние на екстремно повишени изисквания към организма от различно естество. Факторите, предизвикващи състояние на стрес могат да бъдат:

  • болестно състояние
  • физическо свръхнатоварване
  • психическо и емоционално свръхнатоварване
  • екстремни условия на средата

Състоянието на стрес е съпроводено с промени в организма целящи адаптацията, приспособяването на организма към екстремните условия и неговото оцеляване. Промени настъпват на хормонално и нервно-регулационно ниво - мозъчна кора и подкорови структури и ендокринна система.