Суперсериите представляват изпълнение на дадено фитнес упражнение в съответня брой повторения, непосредствено след което, след около 10-ина секунди пауза, се изпълнява друго упражнение. Тези две упражнения, съставляващи суперсерията, са обвързани не случайно, по такъв начин, че взаимно да се допълват.

 

На практика, идеята за пълнота може да приеме две основни форми. Може да бъдат тренирани мускули от една и съща мускулна група или такива, съставляващи две функционално противоположни мускулни групи. В първия случай се набляга на оползотворяването на пълния потенциал на тренираната група. Във втория се търси балансът, хармонията в натоварването и развитието на противоположно действащите мускули.


 

Нито един от двата подхода не е по-правилен от другия, защото фитнес ефективността е индивидуална. Все пак, като насока, тренирането на две противоположни (антагонистични) мускулна група в суперсерия е по-подходящо за начинаещи, от гледна точка на това да се развият хармонично всички мскулни групи преди да се стигне до момента за тяхното осъвършенстване.

 

Принципно, суперсерията изисква тренираност. Тя не е първо стъпало в избора на програма за начинаещи. Няма лимит за броя на суперсериите, както и за броя на повторенията в рамките на едно упражнение. Имайки пред вид обаче, че суперсериите оползотворяват в значителна степен потенциала на мускулите, средният им брой в рамките на една тренировка е удачно да бъде около 4-5. В една тренировка може да има и една суперсерия, а другите упражнения да се изпълняват независмо.

 

От физиологична гледна точка, броят на повторенията на дадено упражнение има отношене към вида на тренираните мускулни влакна. Последните са три основни вида-бели, розови и червени. Малкият брой повторения (до 10) с по-големи тежести тренират основно белите влакна и оформят твърдостта на мускула и експлозивната сила, която той може да развие.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Средните повторения (10-12) влияят върху розовите влакна и имат отношение към обема на мускула. Високите повторения тренират в най-голяма степен червените влакна и те се отразяват на релефа и издръжливостта на мускула. Това е обобщено. Все пак, в рамките на всяко едно движене се тренират мускулните влакна комплексно, но предоминантно някои от тях.

 

Тези насоки могат да бъдат пренесени върху изпълнението на суперсерии, които допълнително ще ускорят достигането на целта - сила, здравина, обем, релеф и т.н. За комбнирането на две упражнения в суперсерия под внимание трябва да се вземе и тяхната комплексност. Препоръчва се едното упражнение да бъде базово, а другото-изолиращо. Например, ако в суперсерия се тренират крака, базовото упражнение може да е представено от клекове, а изолиращото да е разгъване на квадрицепси на уред.

 

Преди две упражненя да бъдат включени в суперсерия, те трябва да са усвоени правилно от трениращия. Освен това, спортуващият трябва да може да поддържа динамика на тренировката, за да бъде тя максимално ефективна.