Тейпингът навлиза все повече като метод за възстановяване на травми, но и на тяхното профилактиране. Освен комплекси от упражнения, много специалисти започват да поставят и кинезиологичния тейп за по-бързо възстановяване. Той представлява тънък 100 % памук, който се разтяга до 120–140 % от първоначалната му дължина, имитирайки флексибилността на човешката кожа и мускули.


Кинезиотейпингът първоначално е разработен за третиране на спортни травми и постепенно се прилага и при други увреди. Аспектите за приложение на еластичния тейпинг са както в клиничната практика и в областта на спорта, така и за профилактика при здрави хора. За ефикасното въздействие на кинезиологичния тейп са необходими прецизни клинична и функционална диагностика и правилно подбрана и изпълнена техника на апликация.


Положителните ефекти на метода са в няколко направления. На първо място е поддържането и подпомагането на функцията на мускулатурата, като при апликация е възможно да се осъществи 30-40 % теглеща сила върху кожата и мускулите. Налице е подобряване котрактилните способности на мускулатурата, дори при травми или слабост. Освен това редуциране на болката и умората и предпазване мускулатурата от крампи при екстензия и при контракция.Друга насока е редуциране на затрудненото движение на течностите в тялото - подобрява се кръвната и лимфната циркулация, а съответно и намалява възпалението и прекомерното натрупване на вредните радикали в тъканите. Коригират се ставни проблеми – подобрява се обемът на движение.


При корекционна апликация е възможно да се осъществи 50-70 и дори до 85 % теглеща сила. Относно облекчаването на болката няма клинично доказани резултати. Има протоворечиви изследвания за повлияване обема на движение. Съобщава се и за благоприятното въздействие върху проприорецепцията на горен крайник, но не и за глезенна става.


Българско проучване върху приложението на кинезио тейпинг в комплексното възстановяване след луксация на раменната става също показва обнадеждаващи резултати.


През последните години се появиха и практически приложения на кинезиологичния тейпинг за повлияване на респираторната мускулатура както и при периферни нервни и други мекотъканни увреди като например на Ахилесово сухожилие, връзковия апарат на колянна и глезенна стави и други.


Според друго българско изследване за приложението на нервномускулния тейпинг при болки и дисбаланс в цервико-торакалната област (на шията и гръдния кош) е налице значително подобрение в рамките на месец. При прилагане на функционални тестове и миотонометрия при изолирано приложение на еластичния тейп се отчита подобряване на тонуса на увредени мускули и съответно намаляване на скъсяването им, ако такова е налице.


Проучване на достъпната литература показва нарастване интереса и разширяване приложението на кинезиологичния тейп, особено в областта на ортопедията и травматологията. Прави впечатление използването на различни термини като кинезио тейпинг, кинезиологичен тейп, нервно-мускулен тейпинг и еластичен тейп. Обединяващите елементи са използването на еластичната памучна лента, която трябва да отговаря на определени характеристики и техниките за апликации.


Друг съществен момент е търсенето на все повече методи за конкретизиране и доказване на неговото въздействие. Разбира се, това е в основата при използването на всяко терапевтично средство, но в повечето случаи е необходимо приложението на кинезио тейпинга в комплексното лечение. Трябва да се отбележи, че почти всички автори са публикували подобряване на субективните оплаквания, на обема на движение и на функцията на мускулатурата. Това доказва, че нервно-мускулният тейпинг има своето място в кинезитерапията и е важно да се провеждат изследвания за въздействието му при различни нозологии.