Лечението със стволови клетки в ортопедията и травматологията, както и в спортната медицина е обещаваща технология за ускоряване на възстановителните процеси при различни връзкови (лигаментарни) и ставни увреждания. Те се наблюдават често в спорта и могат да доведат до ограничаване на тренировъчната дейност за дълъг период от време.


Стволовите клетки имат неограничен регенераторен (възстановителен) потенциал и имат способността да се диференцират в зоната на приложение. Методът позволява лечение на различни хрущялни и мекотъканни увреди, както и на остеонекроза и костни дефекти.


Друг положителен аспект на техниката е, че тя е лесна за приложение, налице е минимална морбидност (риск от увреждане) на донорното място и с извършените до моменти процедури е налице обещаващ резултат.Костно-мозъчният концентрат съдържа голямо количество мезенхимни стволови (стем) клетки, които се намират в костния мозък. Тези стволови клетки са плурипотентни (с възможности са многопосочна диференциация) и могат да бъдат извлечени от костта и използвани за стимулиране на регенераторните процеси в различни части на тялото. Добиването им най-често става от тазовата кост с помощта на троакар (игла с голям лумен).


Методът е използван още в началото на ортопедичната хирургия чрез трансплантацията на кост, съдържаща и костен мозък. Концентрацията на стволовите клетки в трансплантата обаче е била минимална. Въпреки това техниката е успешна и се използва и до днес.


Понастоящем с помощта на новите технологии разполагаме с възможността да се увеличи многократно концентрацията на стволовите клетки в костно-мозъчния аспират и съответно ефективността на метода.


Методът може да бъде прилаган при лечение на остеоартроза на различни стави, лигаментарни и мекотъканни увреди, ентезопатии и остеонекроза, костни дефекти и кисти.


Лечението е еднократно, в някои случаи, когато пациентът не е постигнал пълно подобрение, е възможно да се наложи и извършването на повторна манипулация.


Противопоказания за приложение на метода са неоплазма на костта или кръвно заболяване (левкемия), както и костно-мозъчни метастази. При съмнение за злокачествено заболяване трябва да се извърши консултация с онколог, а при лечение с антиагрегантни е необходима предоперативна консултация с кардиолог.


Манипулацията по добиване на аспирата може да бъде извършена и под локална анестезия на зоната. С помощта на троакара се перфорира ръбът на тазовата кост в задната ѝ част - към таза. Аспирира се съдържимото на костта – богат на стволови клетки аспират, който след това се филтрира и центрофугира.


Техниката е лесна за приложение. В рамките на няколко часа се извършват аспирация, изолация и апликация на концентрата, съдържащ мезенхимни стволови клетки. Когато е извършена като амбулаторна процедура след апликацията на стволови клетки, пациентът може да се прибере вкъщи.


Обикновено това става под рентгенов или ехографски контрол. Аспиратът се смесва с носител, деминерализиран костен матрикс, алогенна кост от тъканна банка или синтетичен костен заместител - калциев сулфат. Хирургичната техника е миниинвазивна.


След процецурата, от значение е и последващата рехабилитация. При активна рехабилитация и програма за укрепване на околната мускулатура в следващите 2-3 месеца ефектите от лечението се затвърждават и усилват.