Ново проучване показва, че по-ниската мускулна маса крие по-висок риск от кардиоваскуларни инциденти – поне при мъже на възраст над 45 години. Връзката, която новото проучване разкрива важи дори за мъже с липса на история за сърдечносъдови заболявания.


Редукция в мускулната маса спрямо относителното тегло се среща нормално при хора с напредването на възрастта, като процесът е по-ясно изразен при мъже. Проучването показва, че при мъже на възраст над 30 години съществува тенденцията за редукция на мускулната маса с 3-5% на декада. Предотвратяването или минимизирането на този процес става с активна физическа дейност, а при липса на такава процесът се засилва и увеличава риска от други заболявания. Някои предишни проучвания показваха, че хора с кардиоваскуларни заболявания, които имат по-сигнификантно понижение в мускулната маса имат по-висок риск от внезапна смърт.


Оскъдни са обаче проучванията, които показват дали има асоциация между мускулната маса спрямо относителното тегло и риска от кардиоваскуларни инциденти при хора без фонови съпътсващи сърдечносъдови заболявания.Специалисти от центъра по биомедицински изследвания и ментално здраве в Мадрид, Испания; университета в Канбера,  Австралия и университета в Атина провели изследване, чиято цел е да отговори на тези въпроси. Резултатите от новото проучване са публикувани в Journal of Epidemiology and Community Health. Водещият автор – д-р Стефанос Тироволас анализирал данните от кохорта от група мъже на възраст на и над 45 години, като ги проследил в следващите десет години. Резултатите показват, че при мъжете, които поддържали мускулната си маса с физическа активност, това допринесло за предотвратяване на кардиоваскуларни заболявания и инциденти.


Екипът анализирал събраните данни от 2020 участници, от които половината били мъже, а другата половина – жени, за период от десет години. Всички, освен един от участниците били на възраст над 45 години, като в началото така били селектирани, че нито един нямал сърдечносъдови заболявания. Освен това в началото на изследването участниците предоставили информация относно начина си на живот и здравен статус – физическа активност, диета, липиден профил, системни възпалителни биомаркери, тегло и артериално налягане. Всички тези показатели са важни, тъй като имат пряка връзка с риска от сърдечносъдови заболявания и инциденти. Била изчислена още мускулната маса на участниците спрямо относителното тегло.


В следващите десет години, изследователите установили 272 кардиоваскуларни събития общо – и фатални, и нефатални. Екипът установил, че мъжете имали четири пъти по-висок риск да развият сърдечносъдово заболяване, в сравнение с жените. Освен това установили и връзка между редуцираната мускулна маса и по-високия риск от сърдечносъдови заболявания и инциденти при мъже. От другата страна на спектъра, мъжете с най-висок процент мускулна маса имали 81% по-нисък риск от инциденти като инсулт и инфаркт, в сравнение с тези с най-нисък процент мускулна маса, измерени в началото на проучването. Установено било още, че мъжете с по-висок процент мускулна маса имали по-нисък риск и от други кардиоваскуларно-асоциирани рискови фактори като артериална хипертония, диабет и обезитет.


Остава неизяснен обаче въпросът защо сигнификантна е връзката между мускулната маса и кардиоваскуларния риск само при мъже. Вероятно се касае за хормоналните различия, но все още няма данни.