Шумът е необработен музикално звук с неопределена и непостоянна честота. Той представлява звукова вълна, която човешкото ухо улавя, ако е в диапазона 16 до 20 000 херца. Постепенно с възрастта този диапазон започва да намалява.


Има шумове, които могат да създават приятни усещания, но има и такива, които имат отрицателни здравни ефекти. Шумът се класифицира като един от редица рискови фактори, свързани с повишената честотата на сърдечносъдови заболявания, субективно безспокойство и други. Рискови фактори са още замърсяването на въздуха, стресът, диетата, намалената физическа активност и други.


Продължителността на работа в шумна среда корелира с депресивните оплаквания при пациенти в различни проучвания. Излагане на шум със сила над 90 децибела, в продължение на повече от осем часа, може да доведе до значителни промени в слуха, макар и обратими.Влошено психосоциално самочувствие (well-being) на лица, живеещи в среда с повишена шумова експозиция (еквивалентни нива на звука през деня над 70 децибела) намира отражение и в по-голямата честота на някои социално-значими заболявания в тези райони.


Отрицателният ефект кореспондира с количеството на шума в жилищната и професионалната среда. При лица, които са склонни към по-лесно изпадане в депресивни състояния, както и трудност при адаптирането към промени в средата е налице значително влияние на стойностите на кръвното налягане при наличие на шумов фон.


Стойностите на кръвното налягане са свързани с проникващия в жилищата транспортен шум, нарушаващ почивката и отдиха в свободното време. Най-високите измерени стойности на артериалното налягане са на лица, живеещи и работещи в шумна среда.


Шумът в съвременната урбанистична среда е с вероятен потенциращ ефект за появата на артериална хипертония, в комбинация с продължителна експозиция на работното място и индивидуалната чувствителност.


Прогресивното съсредоточаването на повече от 2/3 от населението в градовете и тенденцията за увеличаване на популациите, изложени на наднормени нива на шум, отрежда водеща роля на фактора шум, подлежащ на постоянен контрол.