Почистването на дома може да се окаже не само трудоемко и не много приятно задължение, но и потенциално опасна за здравето дейност. Проучване на норвежки учени показва, че някои вещества в почистващите продукти, които карат домакинските уреди да сияят, може да увредят белия ни дроб.

 

Учените установяват, че хората, които редовно използват агресивни почистващи препарати в дома си, попадат в най-рисковата група за развитие на хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) в двете ѝ най-основни форми - хроничен бронхит и емфизем.


 

Според специалистите ролята на някои вдишвани съставки на почистващите препарати е по-негативна дори от тази на цигарения дим.

 

Данните за ролята на тези вещества са събрани след проучване, обхващащо 5000 жени. Те са разпределени в 2 групи – такива, които използват почистващи продукти периодично само в домакинството си, и такива, които се занимават с професионално почистване и ползват детергенти ежедневно.

 

Установена е ясна зависимост между чесототата на контактуване с изпаренията на почистващите препарати и заболяемостта от посочените по-горе белодробни болести. Резултатите са отчетени чрез проследяване на белодробните функции при жените от двете групи.

 

При жените, които ежедневно използват домакински почистващи средства, се наблюдава отслабена белодробна функция с около 20% спрямо нормалната за пола и възрастта. Интересно е да се отбележи и това, че в периода на изследването, обхващащ около 10 години, белодробната функция и при другата група жени е намаляла, но в много по-малка степен. Все пак, и в този случаи учените отдават дължимото на вредния ефект на някои вдишвани по време на почистване вещества.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Най-голямата опасност по отношение състава на детергентите идва от близкия контакт с тях, бързото им разграждане при взаимодействие със замърсителите и летливите вещества, които се отделят в такива моменти. Счита се, че дори най-безобидните и често пренебрегвани сред тези вещества, като амоняка например, може трайно да увредят дихателните пътища при редовен контакт с тях. А освен амоняк и хлорни съединения, някои почистващи средства отделят и далеч по-сложни и с недобре изяснено  действие съединения.

 

С оглед широката социална значимост на хроничните белодробни заболявания в глобелен аспект, норвежките учени посочват колко важно е да се обръща внимание на състава на използваните в домакинството почистващи продукти. Много често не се обръща внимание на опоменатите мерки за безопасност, а е явно, че последствията може да са сериозни. В този случай безопасността е въпрос на лично внимание.