Замърсяването на околната среда с озон е причина за повишения брой на пациентите, хоспитализирани заради сърдечносъдово заболяване. Това разкри интернационален екип от учени.

 

Озонът е газ, изграждащ озоновия слой, който абсорбира по-голямата част от ултравиолетовите лъчи на слънцето. Въпреки това той може да доведе и до сериозно замърсяване на околната среда.


 

Замърсяването с озон се получава в резултат на взаимодействието му с други вещества в присъствието на слънчева светлина. Тези други замърсители са летливи органични съединения и азотни оксиди, които се отделят от моторни превозни средства, електроцентрали, промишлени котли, рафинерии, химически заводи и съоръжения за изгаряне на биомаса и изкопаеми горива.

 

В хода на новопроведеното проучване изследователите проверяват връзката между замърсяването с озон и повишаването на сърдечносъдовия риск на хората.

 

Използваните бази данни обхващат приблизително 258 милиона души в 70 града в Китай, което се равнява на повече от 18% от тяхното население, както и информация за нивата на озон, фини прахови частици - PM2,5, вдишвани частици - PM10, серен диоксид, азотен диоксид и въглероден оксид за съответните региони.

 

Различните видове сърдечносъдови заболявания, които изследователите проследяват, са коронарна болест на сърцето, инсулт и сърдечна недостатъчност, както и някои подтипове като остър инфаркт на миокарда, остър коронарен синдром, исхемичен инсулт и хеморагичен инсулт.

 

За периода на изследването са направени 6 444 441 хоспитализации по повод сърдечносъдово заболяване, като средната дневна осемчасова максимална концентрация на озон е 79,2 μg/m3.

 

Специалистите установяват, че озонът в околната среда повишава риска от хоспитализации заради сърдечносъдово нарушение с изключение на хеморагичен инсулт, независимо от други замърсители на въздуха.

 

При всяко покачване с 10 μg/m3 на двудневната средна осемчасова максимална концентрация на озон рискът от прием в болнично заведение в резултат на инсулт се повишава с 0,40%, а този за остър миокарден инфаркт с 0,75%.

 

При отделен анализ на годишните стойности на озона и хоспитализациите се забелязва нарастване на пациентите с времето.

 

Учените установяват, че при пациентите с коронарна болест на сърцето, замърсяването с озон е отговорно за 109 400 от общо 3 194 577 хоспитализации за период от три години.

 

Проучването е представено в European Heart Journal.

 

Референции:

https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehad091/7070974